Uwaga! Zamówienia złożone w dniach 12-21 lipca zostaną wysłane 22 lipca.

Regulamin sklepu

§1 Określenie Sprzedawcy

 1. Właścicielem Sklepu [dalej Sprzedawca] jest:
  Magiczny Ogród Uczuć Marcin Bartusiak
  ul. Mickiewicza 10/5, 59-940 Węgliniec
  NIP: 6121646394, REGON: 021785217
  tel.: 500 710 197, e-mail: magicznyogroduczuc@gmail.com

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
 2. Klientem [dalej Klient] może być:
  • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
  • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
  • osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Konsumentem [dalej Konsument] na podstawie art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) jest osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorcą [dalej Przedsiębiorca] jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlegająca wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) dokonująca czynności prawnej (zawierająca umowę kupna/sprzedaży) związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla Przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Charakter zawodowy wynika z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, w szczególności z numerów PKD.
 5. Towarem [dalej Towar] jest dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy kupna sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.
 6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 7. Ceny podane w Sklepie są cenami ostatecznymi (zawierają wszystkie podatki i opłaty).
 8. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad. Wyjątek stanowią towary z wyraźnie oznaczonymi wadami oraz śladami użytkowania.

 

§3 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych towarów.
 3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
 5. Informacje o produktach znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego.
 6. Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towarów jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

 

§4 Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności:
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem PayPro S.A. (przelewy24),
  • płatność przelewem na wskazany numer rachunku bankowego (przelew).
 2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z zawartej umowy niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz dostawy.
 5. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, (a w przypadku płatności pobraniowej przy odbiorze) Sklep wezwie Klienta do odbioru i zapłaty za towar wyznaczając termin na realizację zobowiązania. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z zawartej umowy w wyznaczonym terminie Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.
 6. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu w którym środki za zamówienie zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu lub od momentu pozytywnej autoryzacji płatności (nie dotyczy pobrania).
 7. Termin realizacji zamówień płatnych przy odbiorze liczony jest od dnia roboczego następującego po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep o którym mowa w §3 ust 4.

 

§5 Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. Na podstawie art. 545 par 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

§6 Reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Sklep odpowiada przed Konsumentem/Przedsiębiorcą zgodność Towaru z umową, regulowane przez ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, przez okres 24 miesięcy.
 2. W przypadku braku zgodności Towaru z umową, Konsument/Przedsiębiorca powinien zgłosić wadę wraz z opisem niezgodności pod adres podany w paragrafie 1.
 3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi/Przedsiębiorcy, o którym Konsument/Przedsiębiorca powiadomił Sklep najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który Sklep zaakceptował.
 4. Ponadto, aby został uznany za zgodny z umową, Towar:
  • nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  • występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument/Przedsiębiorca może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sklep wykaże, że:
   • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,
   • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane, z zachowaniem warunków i formy w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,
   • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta/Przedsiębiorcy o zawarciu umowy;
  • jest dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument/Przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać;
  • jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sklep udostępnił Konsumentowi/Przedsiębiorcy przed zawarciem umowy i odpowiada opisowi takiej próbki lub wzoru.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa powyżej, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 6. Konsument/Przedsiębiorca w momencie niezgodności Towaru z umową, może zażądać od Sklepu:
  • wymiany Towaru na nowy;
  • naprawy Towaru.
 7. Sklep może dokonać wymiany, gdy Konsument/Przedsiębiorca żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Konsument/Przedsiębiorca żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorce jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sklep może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 8. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta/Przedsiębiorce o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel nabycia.
 9. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.
 10. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument/Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie:
  • o obniżeniu ceny;
  • odstąpieniu od umowy,
   gdy:
  • Sklep odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta;
  • Sklep nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta;
  • brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sklep próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
 11. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy.
 12. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
 13. Sklep zwraca Konsumentowi /Przedsiębiorcy kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 14. Konsument/Przedsiębiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.
 15. Uprawnienie Konsumenta/Przedsiębiorcy do odstąpienia od umowy ogranicza się do Towarów niezgodnych z umową. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na postawie umowy, a istnieje podstawa do odstąpienia od umowy na podstawie artykułu 43 e ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument/Przedsiębiorca może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument/Przedsiębiorca zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 16. W razie odstąpienia od umowy Konsument/Przedsiębiorca niezwłocznie zwraca Towar na swój koszt. Sklep zwraca cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 17. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 18. W przypadku powstania sporu, każdy Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 19. Sklep nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie sporu powstałego w sprawie reklamacji, chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 20. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na adresy podane w §1 niniejszego regulaminu.
 •  

 

§7 Reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących Konsumentami/Przedsiębiorcami.
 2. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Reklamacje należy kierować na adres e-mail określony w paragrafie 1 podając następujące dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania Towaru, dane kontaktowe (e-mail), oraz ewentualne zdjęcia i inne informacje mogące mieć wpływ na proces reklamacji.
 4. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.

 

§8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument/Przedsiębiorca ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.
  • oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
  • drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,
  • listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.
 3. Konsument/Przedsiębiorca zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
 4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorce dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się Konsument/Przedsiębiorca. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.
 6. W przypadku, gdy Konsument/Przedsiębiorca wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Konsumenta/Przedsiębiorcy.
 7. Konsument/Przedsiębiorca pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy w przypadkach umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami.
 9. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 10. Konsument/Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
 11. W przypadkach wskazanych w ust. 8 dotyczących treści cyfrowych oraz świadczenia usług, konsument/przedsiębiorca w procesie zamówienia, przed zawarciem umowy wyraża zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, o której mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

§9 Ochrona prywatności

 1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób określony w Polityce Prywatności.

 

§10 Środki techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na towary, niezbędne jest:
  • urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  • włączona obsługa JavaScript;
  • akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

 

§11 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

Załączniki